Info?

Manajemen Pesantren

Pimpinan Harian

Wakil Pimpinan Harian I Bidang Tertib 3 M

Wakil Pimpinan Harian II Bid. Pembinaan Rohani

Kabid Humas

Kabid Kepegawaian

Kabid Keuangan

Kabid Sarana Prasarana

Kepala Madrasah Aliyah

Kepala Madrasah Tsanawiyah

Kabid Asrama Putra

Kabid Asrama Putri

Kepala Raudhatul Athfal & Madrasah Ibtidaiyah

: Drs. KH. Ahmad Sadjid Zain, MM

: KH. A. Djauhar Arifin, BA

: Drs.Tarmana Abdul Qosim, M.Ag

: H. M. Ade Hasanudin, S.Pd.I

: Heryanto, SE

: Harti Nurcahyani, SE

: H.Daryono

: H. Asnan Purba, Lc, M.Pd.I.

:  M. Lukman Kasno, S.Pd.I

: Jahidi, S.Pd.I

: Siti Nurmala

: Mukhlish Juweni, S.Th.I